General Terms and Conditions

 

General Terms and Conditions

Company EUROPANI s.r.o., with its registered office at Prague 1 – Wenceslas Square 802/56, New Town, Postal Code 110 00, Czech Republic, ID: 27950875 Tax ID: CZ27950875, company registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, File 128834 (hereinafter EUROPANI s.r.o “).
Phone: +420 775 742 224

Contractual relationship
These Terms and Conditions govern the mutual rights and obligations of EUROPANI s.r.o. and its clients (hereinafter referred to as the “Client”) in relation to all offers, orders, services and contracts concluded between them (hereinafter referred to as “GTC”), unless the parties otherwise agree.
Contractual documents for the purposes of these GTC are, in particular, accepted offers, accepted orders and contracts or subcontracts (“Contract documents”) on the basis of which a contractual relationship between EUROPANI s.r.o. and the client.
Subject of performance
EUROPANI s.r.o. shall deliver to the client the services to the extent specified in the relevant Contract Documents, which may consist of separate or successive partial deliveries.
The Client undertakes to pay the price according to these conditions and the relevant Contractual Documents for the performance provided.
Price and payment terms
The price of the services is negotiated in the Contractual Documents.
The invoice maturity is 14 days from the date of delivery. Invoices are delivered by el. by post.
Protection of confidential information
The Contracting Parties undertake to maintain confidentiality of all facts which they learn in connection with the performance of their activities under this Agreement and which are business secrets or are otherwise considered to be confidential.
Confidential information is not or ceases to be: (a) information that was publicly available at the time it was provided to the contractor; (b) information that becomes public knowledge after being provided to the contractor, except when such information becomes publicly known as a result of a breach of the obligations of a Contracting Party under this Agreement; (c) information that has been demonstrably known to the contractor prior to its disclosure; and (d) the information that a Party is required to disclose to authorized persons on the basis of generally binding legal regulations.
Material responsability
EUROPANI s.r.o. bears responsibility for damages caused to the client as a result of breach of obligations, unless such breach was caused by circumstances excluding liability under applicable law and / or improper handling of the client or other user. EUROPANI s.r.o. in such a case, is obliged to pay the compensation for the proven actual damage caused solely by its fault, and only the amount paid by the client on the basis of the relevant contractual documents (exclusive of VAT). Lost profits, or indirect damage, are not a substitute.
Conflict solving
If the parties fail to resolve the dispute within sixty (60) days, either party may submit a dispute to arbitration. All disputes arising out of these GBTC, contractual relationships entered into pursuant to and in connection with these GBCs will be finally settled at the Arbitration Court at the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chamber of the Czech Republic in accordance with its Rules and Rules by three arbitrators.

General and final provisions
In the event that any provision or part of the Agreement, the Contract Documents or any such GBCs is invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect if the invalidity of the provision or part of this Agreement does not cause the purpose for which the relevant agreement was terminated.
The parties expressly agree that the communication via e-mail without guaranteed signature is also considered in written form.
In the event of a discrepancy between the contents of the individual Contract Documents, the content of the binding offer prevails over these GTC and the binding offer together with these GTC takes precedence over all other Contract Documents.
8. All texts on this site are copyrighted and are intellectual property of EUROPANI s.r.o. Any copy or use of texts on third parties is only allowed with the consent of EUROPANI s.r.o. All instances of copying will be considered in accordance with the laws of the Czech Republic.

 

Všeobecné obchodní podmínky

Společnost EUROPANI s.r.o., se sídlem Praha 1 – Václavské náměstí 802/56, Nové Město, PSČ 110 00, Česká republika, IČ: 27950875  DIČ:CZ27950875, společnost zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 128834(dále jen EUROPANI s.r.o.„“). Tel : +420 775 742 224

 1. Smluvní vztah
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti EUROPANI s.r.o. a jejích klientů (dále jen „klient“) ve vztahu ke všem nabídkám, objednávkám, službám a smlouvám uzavíraným mezi nimi (dále jen „VOP“), pokud se strany nedohodnou jinak.
  2. Smluvními dokumenty se pro účely těchto VOP rozumí zejména akceptované nabídky, akceptované objednávky a smlouvy nebo dílčí smlouvy (dále jen „Smluvní dokumenty“), na jejichž základě je založen smluvní vztah mezi EUROPANI s.r.o. a klientem.
 2. Předmět plnění
  1. EUROPANI s.r.o. dodá klientovi služby v rozsahu specifikovaném v příslušných Smluvních dokumentech, které se mohou skládat ze samostatných anebo postupných dílčích plnění.
  2. Klient se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit cenu dle těchto podmínek a příslušných Smluvních dokumentů.
 3. Cena a platební podmínky
  1. Cena služeb je sjednaná ve Smluvních dokumentech.
  2. Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne jejich doručení. Faktury se doručují el. poštou.
 4. Ochrana důvěrných informací
  1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své činnosti podle této smlouvy a které mají charakter obchodního tajemství nebo jsou jinak považovány za důvěrné.
  2. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být: (a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, (b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této smlouvy, (c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím a (d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů.
 5. Odpovědnost za škodu
  1. EUROPANI s.r.o. nese odpovědnost za škodu způsobenou klientovi v důsledku porušení povinností, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle platných právních předpisů a/nebo neodborným jednáním klienta nebo jiného uživatele. EUROPANI s.r.o. je v takovémto případě povinna zaplatit náhradu prokázané skutečné škody a to způsobené výlučně jejím zaviněním a to jen výše ceny zaplacené klientem na základě příslušných Smluvních dokumentů (bez DPH). Ušlý zisk, ani nepřímá škoda se zásadně nenahrazují.
 6. Řešení sporů
  1. Pokud se stranám nepodaří dosáhnout řešení sporu do šedesáti (60) dnů, může kterákoli ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí v rozhodčím řízení. Veškeré spory vyplývající z těchto VOP, smluvních vztahů uzavřených na základě těchto VOP a v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

 

 

 1. Obecná a závěrečná ustanovení
  1. V případě, že jakékoli ustanovení nebo část smlouvy, Smluvních dokumentů anebo těchto VOP jsou neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají zbývající části v plném rozsahu v platnosti a účinnosti, pokud neplatnost ustanovení nebo části této smlouvy nezpůsobí zmaření účelu, pro který byla příslušná smlouva uzavřena.
  2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za písemnou podobu se považuje i komunikace prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného podpisu.
  3. V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých Smluvních dokumentů platí, že obsah závazné nabídky má přednost před těmito VOP a závazná nabídka společně s těmito VOP mají přednost před všemi ostatními Smluvními dokumenty.

8. Veškeré texty na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a jsou duševním vlastnictvím společnosti EUROPANI s.r.o. Jakékoliv kopírování nebo použití textů na třetích strankach je povoleno pouze se souhlasem EUROPANI s.r.o. Veškeré případy kopírování budou považovány v souladu s právním řádem České republiky.